top of page
D9324B8D-9C8A-4E89-86F2-B77E2401F0AD_edited.jpg

GIGANTIC
OLIVE TREES

 ต้นมะกอกโอลีฟ จากเมดิเตอร์เรเนียน   อายุมากกว่า 500  -1000    ปี ยกระดับสวนยุโรปขนาดใหญ่ด้วยผิวไม้ที่ผ่านกาลเวลาอันยาวนาน   เติมแต่ง Landscape ของท่านด้วย

Ancient   Olea   Europaea  ให้งดงามเป็นอย่างยิ่ง  

Cacti

Gigantic Olive Trees

bottom of page