top of page

ต้นมะกอกอายุ 800+ ปี ขนาดใหญ่ Crafted to Bonsai

ให้ความรู้สึกถึงพลังของเสถียรภาพ และความมั่นคง

gigantic olive tree

    bottom of page